РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

📌Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА отримує низку питань щодо земельних відносин, державної підтримки та ін. Продовжуємо постійну рубрику “питання-відповідь”. Ми будемо давати чіткі та зрозумілі роз’яснення, а ви будете надсилати питання, які найбільш для Вас важливі.

❓Чи можна розірвати договір оренди землі у разі несплати орендарем орендної плати?

💬Алла Стоянова директор Департаменту роз’яснює, що “оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою (землекористування, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності).

Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України “Про оренду землі”, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

📢Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або умовами самого договору.

📜Законодавством України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

• за згодою сторін;

• за рішенням суду.

💥Дострокове розірвання договору оренди землі

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України “Про оренду землі” та умов договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

❗Договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України “Про оренду землі” та умов договору з таких підстав:

1) невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України “Про оренду землі”

• використання земельної ділянки за цільовим призначенням згідно з договором оренди;

• дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил;

• дотримання режиму водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель та територій, які особливо охороняються;

• своєчасного внесення орендної плати;

• передання в користування земельну ділянку у стані, що відповідає умовам договору оренди;

• при передачі земельної ділянки в оренду забезпечення відповідно до закону реалізації прав третіх осіб щодо орендованої земельної ділянки;

• невчинення дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

• відшкодування орендарю капітальних витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкта оренди, яке проводилося орендарем за згодою орендодавця;

• попередження орендаря про особливі властивості та недоліки земельної ділянки, які в процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або призвести до погіршення стану самого об’єкта оренди;

• початок використання земельної ділянки в строки, встановлені договором оренди землі, але не раніше державної реєстрації відповідного права оренди;;

• виконання встановлених щодо об’єкта оренди обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором оренди землі;

• дотримання режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

• у п’ятиденний строк після державної реєстрації права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності надання копію договору відповідному податковому органу.

2) невиконання сторонами обов’язків, передбачених умовами договору;

• невиплата орендної плати;

• використання землі не за цільовим призначенням;

• передача в суборенду без дозволу орендодавця (якщо такий вимагається) тощо.

3) випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки;

4) виникнення підстав, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України щодо:

• забезпечення використання землі за цільовим призначенням та за свій рахунок приведення її у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком випадків незаконної зміни рельєфу не власником такої земельної ділянки;

• додержання вимог законодавства про охорону довкілля;

• своєчасної сплати земельного податку або орендної плати;

• непорушення прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів;

• підвищення родючості ґрунтів та збереження інших корисних властивостей землі;

• своєчасного надання відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування даних про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

• дотримання правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

• зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем.

Такий спосіб розірвання договору оренди реалізується шляхом подання відповідного позову до суду із аргументацією підстав для визначення договору оренди недійсним.

Договір вважатиметься достроково розірваним з дати, визначеної у тексті підписаної сторонами додаткової угоди або з дати набрання законної сили судового рішення.

📌Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Порядок реєстрації такий же, як і для реєстрації самого договору оренди землі.

✋🏻Таким чином, систематична несплата орендної плати (пункт “д” частини першої статті 141 Земельного кодексу України) – підстава для розірвання договору оренди землі. У практиці Верховного Суду під систематичною несплатою орендної плати розуміється її несплата в погоджений строк протягом двох та більше разів. Також підставою для розірвання договору слугує систематична сплата орендної плати не в повному обсязі” – говорить Алла Стоянова.

💙💛ДІЄМО РАЗОМ ЗАРАДИ ПЕРЕМОГИ!